Användarvillkor (“Allmänna Villkor”)
MinGraviditet Applikation & MinGraviditet.se

Välkommen till Min Graviditet! Innan du börjar använda vår Applikation rekommenderar vi dig att du läser igenom användarvillkoren nedan (“Allmänna villkor”).

Samtlig information som följer nedan vänder sig till dig som Användare av ”Min Graviditet” Applikation och dig som besökare eller användare på Webbsidan ”mingraviditet.se”. Våra Allmänna Villkor uppdateras kontinuerligt i takt med att vi uppdaterar vår Applikation eller Webbsida, därför rekommenderar vi dig att hålla utkik på ”mingraviditet.se” för att läsa vår senast uppdaterade version. Nya uppdateringar i våra Allmänna Villkor börjar gälla från det datum du har läst igenom det eller senast trettio (30) dagar efter att de har publicerats på ”mingraviditet.se”.

OBSERVERA!
All information, innehåll eller rådgivning som finns i Applikationen Min Graviditet eller på Webbsidan mingraviditet.se eller externa webbplatser som finns länkade i Applikationen eller på Webbsidan, utgör ej medicinsk rådgivning. Min Graviditet tar ej något medicinskt ansvar för hur du uppfattar eller använder informationen eller rådgivningen. Din situation under din graviditet är unik och den information och rådgivning som du får av Min Graviditet är generell. Vänligen diskutera alltid med din barnmorska, vårdgivare eller läkare om du är osäker.

Definitioner
Nedan samlas benämningar och ord som har särskild betydelse i Våra Allmänna villkor:
”Användare” Du som använder Applikationen eller Webbsidan Min Graviditet eller Mingraviditet.se benämns som Användare oavsett om du själv är gravid, partner, närstående eller anhörig.
”Konto” När Användaren registrerar sig i Min Graviditets Applikation upprättas ett konto. Om Användaren inte registrerar ett konto avser villkor för användning av Konto ändå ditt användande av applikationen Min Graviditet.
”Gravid” Den fysiska person som är gravid och använder Min Graviditet för att följa sina utveckling under graviditeten.
”Närstående Användare” Den fysiska person som använder Min Graviditet för att följa en gravid användares utveckling under dennes graviditet.
”Data” Inkluderar all data som överförs mellan dig och Min Graviditet vid användande eller besökande av Applikationen eller Webbsidan.
”Webbsidan” Syftar till Min Graviditets webbsida mingraviditet.se
”Min Graviditet” Syftar till Applikationen Min Graviditet och Webbplatsen mingraviditet.se som drivs av bolaget Bonzun Health Information AB, org nr: 556326-8514.
”Samarbetspartner” Syftar till den externa part som Min Graviditet ingått ett samarbete med antingen i Applikationen eller på Webbsidan.

Om Min Graviditet
Applikationen Min Graviditet möjliggör för Användare att följa sin graviditet vecka för vecka. Läs mer om Min Graviditet och vilka funktioner som finns tillgängliga i Applikationen på Webbsidan: mingraviditet.se

Användande av applikationen ”Min Graviditet”
Det är gratis att använda Applikationen för dig som Användare. Om du köper tjänster eller accepterar ett erbjudande från någon av våra Samarbetspartners i Applikationen, ingår du ett separat avtal med Oss eller Vår Samarbetspartner, som kan innebära att du blir betalningsskyldig till Samarbetspartnern eller Oss.

För att kunna använda Min Graviditet krävs det att du anger viss personlig information i enlighet med de instruktioner som ges i Applikationen. Mer om hur vi behandlar din personliga information anges i ”Min Graviditets Integritetspolicy”.

Missbruk
Om du som Användare på något vis missbrukar Applikationen eller Webbsidan genom att exempelvis bryta mot Våra Allmänna Villkor, har Min Graviditet alltid rätt att avsluta Ditt Konto och/eller blockera Din e-postadress.

Ändringar
Min Graviditet förbehåller sig rätten att när som helst ändra det visuella uttrycket, och även i övrigt genomföra uppdateringar, i Min Graviditets Applikation eller Webbplats. Min Graviditet förbehåller sig även rätten att ändra, avbryta och/eller avsluta funktioner i Applikationen eller på Webbsidan inklusive – men inte begränsat till – funktionalitet, funktioner och tjänster, oavsett om förvarning om detta sker till Användaren eller ej. Samtliga uppdateringar eller ändringar av funktionalitet, funktioner och/eller tjänster omfattas av Allmänna Villkoren.

Min Graviditet förbehåller sig även rätten att när som helst, med eller utan förvarning, vidta åtgärder som påverkar Användarens tillgång till Min Graviditets Applikation eller Webbsida om Min Graviditet anser att detta är nödvändigt. Utövande av ovanstående rättigheter ger dig som användare ej rätt att kräva någon ersättning.

Immateriella rättigheter
Min Graviditet och/eller eventuella Samarbetspartners äger samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter hänförliga till Min Graviditet, inkluderat, men ej begränsat till upphov, patent, varumärken, firma, mönster, programvara, källkod, databaser, affärsplaner, design och know-how, oavsett om rättigheterna är registrerade eller ej. All dokumentation, inklusive manualer, användarguider, eller andra skriftliga, elektroniska eller icke-elektroniska, beskrivningar av hur Min Graviditet är upprättad och används, anses vara en del av Min Graviditet och är därmed föremål för samma restriktioner. Ingen information i Allmänna Villkoren ska tolkas så att någon av dessa rättigheter helt eller delvis överlåts till dig.

Du är fortsatt ägare av all Data som ägs av dig och som överförs till Min Graviditet genom Applikationen eller Webbsidan. Min Graviditet gör inte anspråk på immateriella rättigheter, eller äganderätt av något slag, till sådan Data.

Support, kommunikation och kontaktuppgifter
Du accepterar att all kommunikation mellan Min Graviditet och Dig relaterat till Applikationen eller Webbsidan får ske elektroniskt, exempelvis genom e-post, via e-postadressen info@mingraviditet.se, eller via Applikationen eller Webbsidan. Exempel på meddelanden är information om driftstörningar, nya versioner, övrig information om Min Graviditet samt övrig support.

Ansvarsbegränsning
Min Graviditets Applikation och Webbsida levereras i befintligt skick och Vi ger inte någon garanti, vare sig uttrycklig eller underförstådd, med undantag för vad som uttryckligen framgår av Allmänna Villkoren, inkluderat men inte uteslutande, garantier rörande lämplighet för visst ändamål för dig.

Du är medveten om att tillgång till internet krävs för att tillgå och använda vissa delar av Min Graviditets Applikation och/eller Webbsida och att sådan tillgång varken installeras, underhålls eller etableras av Min Graviditet, samt att Min Graviditet således inte kan garantera någon säker anslutning till Min Graviditet. Min Graviditet är ej under några omständigheter skyldiga att tillhandahålla Applikationen eller Webbsidan för dig.

Partsbyte
Min Graviditet har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Allmänna Villkoren till tredje man. Du har inte rätt att utan Min Graviditets uttryckliga samtycke överlåta dina rättigheter enligt Allmänna Villkoren till tredje man.

Force majeure
Med undantag för de fall Min Graviditet eller du har agerat grovt vårdslöst är Min Graviditet respektive Användaren alltid befriad från ansvar för brott mot Allmänna Villkoren, som orsakats av händelser utanför Min Graviditets respektive din kontroll, såsom åsknedslag, eldsvåda, strömavbrott, strejk, krig, mobilisering eller militärinkallelse av större omfattning, rekvisition, beslag, myndighetsbestämmelser, myndighetsåtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden och därmed jämställda omständigheter.

Ändring av villkoren
Min Graviditet förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller göra tillägg till Allmänna Villkoren. Min Graviditet avgör när sådana eventuella ändringar och/eller tillägg ska träda i kraft.

Du har alltid rätt att avsluta ditt Konto hos Min Graviditet i det fall du inte samtycker till sådana villkorsändringar som avses i punkten ovan. Om du fortsätter att använda Min Graviditet efter att ändringar eller tillägg trätt i kraft, anses du bunden av de nya eller ändrade villkoren.

Tvistelösning
För Allmänna Villkoren ska svensk rätt tillämpas såvida tvingande lag inte föreskriver annorlunda. Tvister som uppstår i anledning av Allmänna Villkoren eller i övrigt i anledning av ditt användande av Min Graviditets Applikation och/eller Webbsida, ska avgöras i allmän domstol, varvid Stockholms tingsrätt ska vara första instans.

Senast uppdaterad: 2018-06-26